TARAPOTO BASICO
3DIAS / 2NOCHES
TARAPOTO NATURALEZA
3DIAS / 2NOCHES
TARAPOTO AVENTURA
3DIAS / 2NOCHES
TARAPOTO BASICO
4DIAS/3NOCHES
SELVA Y NATURALEZA
4DIAS/3NOCHES
SELVA AVENTURA
4DIAS/3NOCHES
TARAPOTO RELAX
5DIAS / 4NOCHES
RELAX Y NATURALEZA
5DIAS / 4NOCHES
NATURALEZA Y AVENTURA
5DIAS / 4NOCHES
TARAPOTO CON ALTO MAYO
6DIAS / 5NOCHES